مسجدکوچه دبّاغخانه (‌مسجد امام حسين )

موقعيّتمكاني :

مسجد دباغی در ضلع شرقی خیابان سید گل سرخ در محلّه لرد كيوان  ،كوچه دبّاغخانه (شهيد محمد حسين صحّت) واقع شده است .

مسجدكوچك خطيب

موقعيت مكاني :

مسجد كوچك خطيب درضلع شمالی خیابان شهید مطهری ، بخش قديمي محلّه پشت باغ ، كوچه بوستان چهارده معصوم واقع است .

مسجدكنج

موقعيّت مكاني :

مسجد كنج درضلع جنوبی خیابان فهادان ، محله ‌كوشکنو و درانتهاي كوچه شهيد مهدي واحدي واقع شده است .

مسجد ريگ

موقعيت مكاني :

اين مسجد در ضلع جنوبی خيابان قيام ، محله مصلی واقع گردیده است .

مسجد چهارده معصوم يا قديم خيرآباد

موقعيت مكاني :

مسجد چهارده معصوم درجنب جاده قديم يزد ـ تفت ، محله خیرآباد ،كوچه سادات واقع گرديده است .

مسجد خرّمشاه

موقعيّت مكاني :

مسجد خرّمشاه ، در ضلع شمالی بلوار شهید طالقانی ، در محله خرمشاه  واقع شده است .

مسجد حظيره (حظيره ملا )يا محمديه

موقعيت مكاني :

مسجد حظيره درضلع شرقی خیابان امام خمینی ، محله پیر برج  واقع شده است .

مسجد حاجي محمد علي عرب

موقعيّت مكاني :

مسجد حاج محمد علی عرب در ضلع غربی خیابان امام خمینی محله فهادان ، کوچه حسینیه بزرگ فهادان واقع گردیده است . 

مسجد حاجي آخوند عرب عجم

موقعيت مكاني :

مسجد حاجي آخوند عرب عجم در ضلع غربي خيابان امام خميني ، محلّهفهادان ، كوچۀ عرب عجم قرارگرفته است .