آمار مناقصه و استعلام 

سال مالی ۱۴۰۲ - ۲

لیست مناقصه های سال مالی ۱۴۰۲

ردیفنام پروژهشرکت کنندگانبرآورد مالی(ریال)آخرین وضعیتشماره مناقصه یا فراخوانشماره قراردادتاریخ قراردادمبلغ  قرارداد(ریال)تاریخ انتشارتاریخ تایید
۱تکمیل زیر ساخت و اجرای راه دسترسی به پارک های طبیعت گردی شباهنگ هفت سنگ سند باد و ….شرکت های راه یاب ملل کاوش یزد و کاوش راه آماتیس صنعت ۱۴.۹۹۲.۹۲۶.۶۱۸انجام تعهدات۲۰۰۲۰۰۳۳۴۴۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۴۰۲۲/۱۳۸ /۵۴۷۲۱۴۰۲/۰۶/۱۶۲۳.۳۵۱.۹۴۷.۶۳۲۱۴۰۲/۰۵/۱۵۱۴۰۲/۰۶/۰۵

سال مالی ۱۴۰۲

تعداد مناقصه: یک

نام پروژه: اجرای راه دسترسی به پارک های طبیعت گردی شباهنگ،هفت سنگ،سند باد

مدت پیمان: ۲ ماه

برآورد اولیه: ۱۵ میلیارد ریال

تاریخ مناقصه: ۲۰/۱۲/۱۴۰۲

شماره قرارداد : ۵۴۷۲/۱۳۸/۱۴۰۲۲

شرکت کنندگان در مناقصه: ۱-شرکت راه یاب ملل کاوش یزد ۲-شرکت کاوش راهآماتیس صنعت

پیمانکار برنده مناقصه: شرکت راه یاب ملل کاوش یزد

دستگاه بهره بردار: اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان یزد

سال مالی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ردیفنام پروژهنام پیمانکارمناقصه/ استعلامبارگزاری شده در سامانه ستادتعدادشرکت کنندگان در مناقصهشهرستانشماره قراردادتاریخ قراردادمبلغ قرارداد
۱حفاظت و آماده سازی و مرمت پایگاه بافت تاریخی یزد ( پایش معابر محلات در عرصه میراث جهانی شهر تاریخی یزد)محدثه السادات میری رکن آبادیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۰۲/۱۳۸ /۶۸۶۷۱۴۰۰/۱۰/۲۲۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲حفاظت ، آماده سازی و مرمت پایگاه بافت تاریخی یزد ( مطالعه و پایش حریم محله زرتشتیان شهر تاریخی یزد )آویسا فرزانهاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۰۲/۱۳۸ /۶۹۰۱۱۴۰۰/۱۰/۲۳۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳برگزاری نمایشگاه تخصصی گردشگری و صنایع دستی(غرفه سازی)روح ا.. طایفیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادتهران۱۴۰۰۲/۱۳۸ /۷۳۰۰۱۴۰۰/۱۱/۶۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴اجرای زیر ساخت کمپ غربالبیزمهریز( شبکه توزیع آب)شرکت آب پلاست یزداستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادمهریز۱۴۰۰۲/۱۳۸ /۷۵۳۰۱۴۰۰/۱۱/۱۷۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۵تدوین نقشه راه توسعه گردشگری پایدار استان یزد با تاکید بر زنجیره ارزشدانشگاه یزد-مهدی رضاییاناستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۰۲/۱۳۸ /۷۷۳۶۱۴۰۰/۱۱/۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶مرمت بازار یزد از خیابان قیام تا میدان خانسید غلام رضا سنجرانیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۰۲/۱۳۸ /۸۳۳۵۱۴۰۰/۱۲/۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷مرمت خانه بیاد ( وحشی بافقی)سید غلام رضا سنجرانیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۰۲/۱۳۸ /۸۳۳۷۱۴۰۰/۱۲/۱۶۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۸مرمت قلعه ابراهیم آباد اشکذرعبداله رضایی کوچیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستاداشکذر۱۴۰۰۲/۱۳۸ /۸۵۲۰۱۴۰۰/۱۲/۲۲۱,۳۷۸,۷۱۹,۱۳۹
۹مرمت قلعه حسن آباد اشکذرعبداله رضایی کوچیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستاداشکذر۱۴۰۰۲/۱۳۸ /۸۵۲۲۱۴۰۰/۱۲/۲۲۱,۳۶۲,۸۶۹,۷۸۱
۱۰استقرار راهنمایان گردشگری در اماکن تاریخی استان یزدانجمن حرفه ای راهنمایان گردشگری استان یزدرسول جلال الدینی اردکانی – علی جدیدیاناستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستاداستان یزد۱۴۰۰۲/۱۳۸ /۸۹۵۱۱۴۰۰/۱۲/۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱مرمت کاروانسرای شاه عباسی میبدحمید رضا فتوحی اردکانیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادمیبد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۶۹۱۴۰۱/۱/۷۲,۳۸۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۲تامین خودرو با رانندهشرکت پاکرو ترابر سینااستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۷۲۱۴۰۱/۱/۷۶۳۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۳ایجاد کارگاه و بازارچه صنایع دستی درقلعه ملکی هراتحسین سهامیان هراتیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادخاتم۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۱۱۷۱۴۰۱/۱/۹۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴مرمت قلعه مروستحسین سهامیان هراتیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادمروست۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۱۱۹۱۴۰۱/۱/۹۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵مرمت قلعه فهرجشرکت طرح و ساخت اوج ایساتیساستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۱۵۵۱۴۰۱/۱/۱۱۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶اجرای تبلیغات و اطلاع رسانی در بازارچه های صنایع دستیسید سجاد فخری بافقیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۱۹۴۱۴۰۱/۱/۱۵۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷تعمیر و سرویس ماشین های اداری، سرورها و سیستم های رایانه ای اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان یزدشرکت رایانه سرای آینده گستراستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۶۴۱۴۰۱/۱/۱۶۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸مرمت و ساماندهی کاروانسرای خرانق( ساخت و نصب درب چوبی)سعید شاکری شمسیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستاداردکان۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۴۰۵۱۴۰۱/۱/۲۱۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹مرمت و ساماندهی قبرستان جوی هرهرشرکت طرح و ساخت اوج ایساتیساستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۷۷۳۱۴۰۱/۱/۲۹۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰شرح خدمات پایش کارگاه های عمرانی و حفاظتی میراث جهانی شهر تاریخی یزد در محدوده عرصه( محلات بازار ، سهل بن علی، امامزاده جعفر، گودال مصلی) و حریم ( محلات سهل بن علی ، گلچینان، میرقطب، گودال مصلی، عرق پزها، باغ گندم، باغ صندل، لردکیوان، شیخداد، چهار منار) سه ماهه اول و دوم و سوم سال ۱۴۰۰سید محمد ترابی قریه علیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۸۹۰۱۴۰۱/۱/۳۱۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱تجدید نظر و بازنگری در مطالعات، طرح مرمت و احیای موزه بزرگ یزدشرکت مهندسان مشاور شمسه یزداستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۸۴۹۱۴۰۱/۱/۳۱۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲مرمت بقعه شیخ علی خاموش ندوشنحیدر علی خدامی ندوشناستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادمیبد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۹۸۶۱۴۰۱/۲/۴۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳مرمت و احیاء برج و بارو از خیابان سید گلسرخ تا فهادانعباس تشکریاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۱۰۰۴۱۴۰۱/۲/۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴مرمت خانه بلالی میبدعباس تشکریاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادمیبد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۱۰۰۶۱۴۰۱/۲/۵۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵تامین زیر ساخت منطقه گردشگری بوم گردی ده عروس (تکمیل راه دسترسی)مجتبی بهزاد نیااستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادبهاباد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۱۳۴۹۱۴۰۱/۲/۱۲۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی(اسکان و پذیرایی)سیدحسین میرفخرالدینیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۱۶۶۸۱۴۰۱/۲/۲۴۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی یزدشرکت نمایشگاه های تجاری بین المللی منطقه یزداستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۱۶۸۹۱۴۰۱/۲/۲۶۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸تامین زیرساخت منطقه گردشگری بوم گردی حسین میرزا (محوطه سازی)محمد امیدوارپناه احمد آبادیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادابرکوه۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۱۷۲۸۱۴۰۱/۲/۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹برگزاری نمایشگاه صنایع دستی یزد(خدمات)محمد رضا آبسیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۱۱۸۱۳۱۴۰۱/۲/۲۹۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰برگزاری نمایشگاه صنایع دستی یزد(تولید محتوا)امین ابراهیمیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۱۱۸۱۵۱۴۰۱/۲/۲۹۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱مطالعه و پایش محله بازار نو (به روز رسانی ۱۴۰۰)سیده فاطمه احمدیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۱۸۱۷۱۴۰۱/۲/۳۱۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲مرمت مدرسه قدسشرکت طرح و ساخت اوج ایساتیساستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۱۸۲۵۱۴۰۱/۲/۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳مرمت و ساماندهی مناره های نظامیه ابرکوهمحمد امیدوارپناه احمد آبادیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادابرکوه۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۱۹۸۳۱۴۰۱/۳/۲۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴مرمت خانه مریم خانم ابرکوهابوالفضل امیدوارپناهاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادابرکوه۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۰۱۱۱۴۰۱/۳/۳۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵مرمت و احیاء بادگیرهای بافت تاریخی شهر یزد( خانه حکیم زاده و خانه ارشاد)علی اکبر قلی یزدیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۰۸۴۱۴۰۱/۳/۵۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶تکمیل زیر ساخت مجتمع گردشگری مهر ارم( راه دسترسی و محوطه سازی)سیده فریبا طباطبائی زادهاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادتفت۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۰۶۸۱۴۰۱/۳/۵۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷تکمیل زیر ساخت مجتمع گردشگری آریا باغ هاشم ( راه دسترسی )سیده فریبا طباطبائی زادهاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادتفت۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۰۷۰۱۴۰۱/۳/۵۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸مرمت بقعه سید رکن الدینفرشاد موذنی ریزیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۱۴۲۱۴۰۱/۳/۸۴,۳۶۱,۷۵۰,۰۰۰
۳۹مرمت مسجد تک منار عزآبادعباسعلی پورموبینی مریم آباداستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستاداشکذر۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۱۴۵۱۴۰۱/۳/۸۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰مرمت قلعه تاریخی رشکوئیهمهدی تعمیداستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادتفت۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۱۰۳۱۴۰۱/۳/۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱مرمت برج قلعه حسین آباد شفیع پور– مرمت آب انبار ۲۲ بهمن – مرمت قلعه حسینی تفتشرکت طرح و ساخت اوج ایساتیساستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادتفت۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۱۴۷۱۴۰۱/۳/۸۳,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ساماندهی حصار بافت تاریخی دروازه میدان ابرکوهابوالفضل امیدوارپناهاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادابرکوه۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۱۸۵۱۴۰۱/۳/۹۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳مرمت قلعه اشکذرحمید رضا اسحقیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستاداشکذر۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۱۶۸۱۴۰۱/۳/۹۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴حفاظت ،آماده سازی و مرمت پایگاه بافت تاریخی میبد(مرمت گذر کنزی ها)شرکت طرح و ساخت اوج ایساتیساستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادمیبد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۲۴۴۱۴۰۱/۳/۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵مرمت مسجد جامع بافق( ساخت درب چوبی)سعید شاکری شمسیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادبافق۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۲۵۰۱۴۰۱/۳/۱۰۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ایجاد زیرساخت گردشگری پارک طبیعت گردی بافق( محوطه سازی)مجتبی بهزاد نیااستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادبافق۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۳۰۶۱۴۰۱/۳/۱۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷مرمت و ساماندهی بافت تاریخی شهر مروست از قلعه تا خانه خورشید – مرمت و ساماندهی بافت تاریخی روستای ترکان از برج میان ده تا حسینیه روستاصدیقه بهپوراستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادمروست۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۳۴۴۱۴۰۱/۳/۱۶۵,۳۸۹,۰۲۷,۶۵۲
۴۸آموزش رشته های مختلف صنایع دستی شهرستانهای بافق، خاتم، ابرکوهشرکت تعاونی صنایع دستی تینا مهر خورشید میبداستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادبافق خاتم اردکان۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۳۸۴۱۴۰۱/۳/۱۷۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹مرمت خانه اسماعیل خانی ابرکوهقاسم پورحسیناستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادابرکوه۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۴۰۰۱۴۰۱/۳/۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰حفاظت ، آماده سازی و مرمت پایگاه بافت تاریخی اردکانحمید رضا اسحقیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستاداردکان۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۳۹۸۱۴۰۱/۳/۱۷۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱مرمت و احیاء ، ایجاد سیستم حفاظتی و ساخت مخزن امن موزه بزرگ یزدسازمان همیاری شهرداری های استان یزدمناقصهارجاع کار از طریق سامانه ستاد۲۲یزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۴۱۴۱۴۰۱/۳/۱۸۲۰۴,۸۵۱,۵۷۷,۹۷۰
۵۲آموزش رشته های مختلف صنایع دستی شهرستانهای مهریز، میبد، اردکانشرکت تعاونی تولیدی صنایع دستی مروارید خاتماستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادمهریز میبد اردکان۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۴۵۲۱۴۰۱/۳/۱۹۲,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۳مرمت قلعه فخرآبادشرکت معراج گستر مهریزاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادتفت۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۴۵۰۱۴۰۱/۳/۱۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴مرمت برج قلعه حسین آباد هراتحسین سهامیان هراتیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادخاتم۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۴۸۰۱۴۰۱/۳/۲۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵مرمت و ساماندهی بافت شارستان پیرامون نارین قلعهفریدالدین احمدی بیداخویدیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادمیبد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۵۲۱۱۴۰۱/۳/۲۲۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۶تکمیل زیر ساخت گردشگری محور کویری یزد( تکمیل و اجرای شبکه برق)شرکت مجتمع تولیدی صنعتی یزد نیرومناقصهارجاع کار از طریق سامانه ستاد۱۲یزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۵۸۹۱۴۰۱/۳/۲۴۲۵,۵۵۹,۱۲۳,۸۱۹
۵۷مرمت آب انبار حاجی حسینعباس تشکریاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستاداشکذر۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۶۷۱۱۴۰۱/۳/۲۶۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۸حفاظت، آماده سازی و مرمت باغ پهلوان پورشرکت معراج گستر مهریزاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادمهریز۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۶۷۳۱۴۰۱/۳/۲۶۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹مرمت قلعه جنت آباد بهابادرضا حسین پور دیرانلواستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادبهاباد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۶۹۰۱۴۰۱/۳/۲۸۳,۸۰۵,۵۷۰,۲۳۶
۶۰مرمت و ساماندهی برج غلاء بهابادحبیب اله حاجی کریمیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادبهاباد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۶۹۳۱۴۰۱/۳/۲۸۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱ساماندهی و مرمت بقعه سید رکن الدین( حفاظت و مرمت کاشیهای گنبد مدرسه رکنیه)عباس زینیااستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۸۱۷۱۴۰۱/۳/۳۰۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲حفاظت، آماده سازی و مرمت قنات زارچ(اجرای میل شاخص و تعیین حریم قنات)محمد حسن قربانیاناستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۸۱۹۱۴۰۱/۳/۳۰۱,۵۵۱,۸۱۰,۰۰۰
۶۳مرمت پل موسی خان میبدحمید رضا اسحقیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادمیبد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۸۳۹۱۴۰۱/۳/۳۰۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴مرمت قلعه ده عسکر – مرمت مدرسه ادیب بهابادمجتبی بهزاد نیااستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادبهاباد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۸۴۱۱۴۰۱/۳/۳۰۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵مرمت و ساماندهی کاروانسراهی خرانق (انجیره سنگی)شرکت فنی و مهندسی ره ساز ترنجاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستاداردکان۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۸۴۳۱۴۰۱/۳/۳۰۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۶مرمت و ساماندهی کاروانسرای ساغندشرکت فنی و مهندسی ره ساز ترنجاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستاداردکان۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۸۴۵۱۴۰۱/۳/۳۰۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۷مرمت بقعه سید شمس الدینعلی محمد سرداریاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۸۵۱۱۴۰۱/۳/۳۱۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸مرمت مرکز محله پای پتک بافقمحمدرضا عبادی پوراستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادبافق۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۸۵۳۱۴۰۱/۳/۳۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۹ساماندهی و تعمیر برج مجاور سید گلسرخاسماعیل زارع خورمیزیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۸۵۷۱۴۰۱/۳/۳۱۱,۸۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۷۰مرمت قلعه شهرآباد بافقسید غلام رضا سنجرانیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادبافق۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۹۴۷۱۴۰۱/۴/۱۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱انجام خدمات نظارت کارگاهی در پروژه مرمت و احیاء، ایجاد سیستم حفاظتی و ساخت مخزن امن موزه بزرگ یزدشرکت مهندسان مشاور شمسه یزداستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۹۴۲۱۴۰۱/۴/۱۷,۶۳۵,۹۶۳,۸۴۰
۷۲ایجاد زیرساخت گردشگری مهرآباد تفت(خرید اجناس شبکه برقشرکت دالاهو کویر یزداستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادتفت۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۹۷۵۱۴۰۱/۴/۲۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۳انجام پروژه های پژوهشی و آموزشی در حوزه حفاظت از میراث معماری شهرتاریخی یزدسید محمد امین طباطباییاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۲۹۷۷۱۴۰۱/۴/۲۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴تهیه گزارش فعالیت های درون سازمانی در عرصه و حریم میراث جهانی شهر تاریخی یزد در سال ۱۴۰۰سیده زهرا هاشمیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۳۰۴۰۱۴۰۱/۴/۵۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۵تجهیز دبیر خانه ملی (گرمایش ساختمان آموزش صنایع دستی)شرکت آب پلاست یزداستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۳۰۴۳۱۴۰۱/۴/۵۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۶پایش،مستندنگاری و ارزیابی خدمات نوروزی در محدوده عرصه و حریم شهر میراث جهانی نوروز ۱۴۰۱ ( ۲۵ اسفند لغایت ۱۳ فروردین)مطهره دوست حسینیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۳۰۹۶۱۴۰۱/۴/۶۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۷مطالعه و تعیین حریم آثار تاریخی بناها و مجموعه های تاریخی( آتشکده زرتشتیان، زایشگاه بهمن، کارخانه اقبال، خانه باغ اصفهانیان، قلعه رباط ابرکوه، کارخانه جنوب، موزه قصر آینه)وحید مهراب یزدیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۳۱۰۰۱۴۰۱/۴/۶۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۸مرمت و ساماندهی بافت تاریخی میبد محله بشنیغان گذر طنزی هاشرکت طرح و ساخت اوج ایساتیساستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادمیبد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۳۰۴۴۱۴۰۱/۴/۶۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۹مرمت مسجد جامع ابرکوهابوالفضل امیدوارپناهاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادابرکوه۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۳۱۴۴۱۴۰۱/۴/۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰مرمت و ساماندهی قلعه شهر اسبمحمد امیدوارپناه احمد آبادیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادابرکوه۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۳۱۴۶۱۴۰۱/۴/۷۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱تکمیل، تجهیز ومرمت موزه استانی – خانه صدر العلماسازمان همیاری شهرداری های استان یزداستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۳۱۱۹۱۴۰۱/۴/۷۴,۵۷۶,۹۶۶,۹۵۰
۸۲فاز یک مطالعات تاریخی و طرح باززنده سازی میدان قلعهمیر سجاد خوبرفتار شالکوهیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۳۱۴۱۱۴۰۱/۴/۷۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۳تهیه گزارش عملکرد پروژه‌های مرمتی و احیاء برون‌سازمانی، در عرصه و حریم میراث‌جهانی شهر‌تاریخی یزد درسال ۱۴۰۰مریم حاجی حسینی رکن آبادیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۳۱۶۴۱۴۰۱/۴/۸۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۴مطالعه و تهیه بانک اطلاعاتی استادکاران حوزه معماری سنتی فعال در میراث جهانی شهر تاریخی یزدمرضیه محمدیان مقدماستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۳۳۰۷۱۴۰۱/۴/۱۱۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۵تدوین گزارش ادواری سنجش وضعیت عرصه میراث جهانی شهر تاریخی یزدمحمدرضا پهلوان زادهاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۳۳۰۹۱۴۰۱/۴/۱۱۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۶مرمت پایاب قنات حسن آباد(از مهریز تا دهنو)محمد علی دهقان دهنویاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۳۳۸۶۱۴۰۱/۴/۱۲۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۷مطالعات تاریخی، برداشت و مستندسازی رباط زین الدین مهریزمحبوبه کدخدائی گل مکانیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادمهریز۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۳۴۱۱۱۴۰۱/۴/۱۳۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۸مرمت پایاب قنات حسن آباد(از دهنو تا حسن آباد)علیرضا سعدانیهاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۳۴۷۹۱۴۰۱/۴/۱۵۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۹فاز دو جزییات اجرایی و تهیه نقشه های مکانیکی و برقی طرح باززنده سازی میدان قلعهحامد روحانی علی آباداستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۳۵۰۴۱۴۰۱/۴/۱۶۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰مرمت قلعه ارنانسیده فریبا طباطبائی زادهاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادمهریز۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۳۵۶۹۱۴۰۱/۴/۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۱مطالعه و پایش محله گلچینان در محدوده میراث جهانی شهر تاریخی یزدفرزانه اولیاءاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۳۶۰۶۱۴۰۱/۴/۲۱۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۲مرمت و حفاظت زیلوی ثبت ملی شده واقع درموزه زیلوی میبد متعلق به بخش دولتینسترن سادات خوش نویساستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادمیبد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۳۶۱۲۱۴۰۱/۴/۲۱۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۳مستندسازی و مطالعات طرحهای حفاظت و احیاء بناها در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱امید خسروی راداستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۳۶۷۸۱۴۰۱/۴/۲۳۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۴مستندنگاری و گردآوری بانک اطلاعاتی در کارگاههای فعال در عرصه میراث جهانی شهر تاریخی یزد( سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰)شرکت عمران معماری و مرمت هنداچ کویراستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۳۶۹۶۱۴۰۱/۴/۲۵۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۵مرمت و ساماندهی مجموعه تاریخی شهدای فهرج( خرید مصالح)مصالح ساختمانی شهریاری(بهمن شهریاری)استعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۳۸۲۶۱۴۰۱/۴/۲۸۱,۹۹۹,۱۷۰,۰۰۰
۹۶مرمت محور دروازه میرصالح تا خیابان شهید قانعی( خرید مصالح)مصالح ساختمانی اعتماد (مونا میرابی بافقی)استعلامارجاع کار از طریق سامانه ستاداردکان۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۴۱۱۹۱۴۰۱/۵/۱۰۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۷مرمت و ساماندهی مسجد ریگ رضوانشهرشرکت طرح و ساخت اوج ایساتیساستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستاداشکذر۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۴۶۴۸۱۴۰۱/۵/۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۸تامین خودرو با رانندهناصر آزادیاناستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۴۸۶۴۱۴۰۱/۶/۱۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۹مرمت قلعه باغ دهوکمهدی تعمیداستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادمهریز۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۴۹۱۳۱۴۰۱/۶/۲۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰مرمت و احیاء پایاب قنات حسن آبادعلی اکبر قلی یزدیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۴۹۳۱۱۴۰۱/۶/۳۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱حق المشاوره پایش کارگاه های متخلف ساختمانی دربافت تاریخی جهت تشکیل پرونده حقوقی برای تخلفاتلیلا شایان جعفرآبادیاستعلامارجاع کار از طریق سامانه ستادیزد۱۴۰۱۲/۱۳۸ /۵۰۰۷۱۴۰۱/۶/۵۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
مجموع۴۳۶,۲۶۸,۹۴۹,۳۸۷