مسجد يعقوبي

موقعيت مكاني :

مسجد  يعقوبي د ر ضلع شرقي خيابان امام خميني و در محله یعقوبی واقع شده است.

مسجد وزير

موقعيت مكاني :

مسجد وزير در ضلع شمالی خيابان مسجد جامع يزد ، محله وقت الساعت ، جنب آب انبار وزير قرار گرفته ومنحصربه يك اتاق است .

مسجد نومالمير

موقعيت مكاني :

مسجد نومالمير در ضلع شرقي خيابان امام خميني ،كوچۀ اصلي محلّۀ مالمير، واقع است .

مسجد نمك كوب

موقعيّت مكاني :

مسجد نمك كوب درضلع شمالی خیابان ا نقلاب ، محلّه شيخداد ، ابتداي كوچه نمك كوب واقع است .

مسجد نجاريان

موقعيّت مكاني :

  مسجد نجاریان در ضلع شمال خیابان شهید مطهری ،محله پشت باغ ، جنب مسجد کوچک خطیب ،کوچه نجاریان قرار گرٿته است  .

مسجد ميرزا

موقعيت مكاني :

مسجد ميرزا در ضلع شرقی خیابان امام خمینی در محله سر سنگ واقع شده است.

مسجد ملّا عبد الخالق

موقعيت مكاني :

مسجد ملا عبد الخالق در ضلع غربی خیابان امام خمینی ،محله بازار نو ، کوچه مسجد ملا عبد الخالق واقع شده ، مسجد مذکور مجاور گنبد هشت قرار دارد.

مسجد ملّا صفدر خان يا مصلّاي مير بيگ

موقعيّت مكاني :

مسجد ملّا صفدر خان در ميدان امير چخماق ، خيابان قيام ، مقابل بازار زرگرها واقع شده است .

مسجد ملازينل

موقعيت مكاني:

مسجد ملّا زينل درمحلة فهادان ، كوچۀ كتابخانه (‌كوچۀ سازمان ميراث فرهنگي ) واقع است .