كتاب فرصت هاي سرمايه گذاري استان يزد منتشرشد

كتاب فرصت هاي سرمايه گذاري استان يزد منتشرشد

سومين همايش بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري در تهران برگزارشد

سومين همايش بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري در تهران برگزارشد

گردهمايي سرمايه گذاران حوزه گردشگري در يزد برگزارشد

گردهمايي سرمايه گذاران حوزه گردشگري در يزد برگزارشد

صفاي دل عشاير ابركوه، با نواي "آواي مشك"

صفاي دل عشاير ابركوه، با نواي "آواي مشك"

بوي نان سنتي زنان عشاير طبس در پايتخت پيچيد

بوي نان سنتي زنان عشاير طبس در پايتخت پيچيد

دنياي پرزرق وبرق شهري از سادگي ازدواج عشاير خاتم متعجب شد

دنياي پرزرق وبرق شهري از سادگي ازدواج عشاير خاتم متعجب شد

عشایر استان یزد در جشنواره ملی صدای عشایر شرکت کردند

عشایر استان یزد در جشنواره ملی صدای عشایر شرکت کردند

اولين جلسه ستاد تسهيلات نوروزي 92با حضور معاون استاندار يزد و مسئولين استاني تشكيل شد

اولين جلسه ستاد تسهيلات نوروزي 92با حضور معاون استاندار يزد و مسئولين استاني تشكيل شد

حضور يزد در جشنواره صداي عشاير

عشاير و زندگي آنان همواره با سختي طبيعت انس گرفته است. طبيعت هم گاهي دلتنگ صداي عشاير ميشود وهردو انس و الفت عجيبي به هم دارند