آمادگی استان برای استقبال از مسافرین تابستانی

آمادگی استان برای استقبال از مسافرین تابستانی

روستاهاي هدف گردشگري وسياست هاي اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي وگردشگري استان يزد

روستاهاي هدف گردشگري وسياست هاي اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي وگردشگري استان يزد

شهرستان تفت ظرفیتی مناسب برای توسعه گردشگری روستائی

شهرستان تفت بادارا بودن روستاهای هدف گردشگری مصوب در کمیته راهبردی کشور مصوبات سفرهیئت محترم دولت ظرفیت مناسب برای توسعه گردشگری روستائی است

ازراهنمایان فعال در حوزه گردشگری استان تجلیل شد

طی مراسمی ا زراهنمایان تورهای گردشگری استان تجلیل شد

لغومجوز شرکت خدمات مسافرتی

لغومجوز شرکت خدمات مسافرتی

آغازعملیات محوطه سازی کمپینگ گردشگری روستای بندرآباد

آغازعملیات محوطه سازی کمپینگ گردشگری روستای بندرآباد