محله خواجه خضر

 

 ""

 

 

 موقعيت :

محله خواجه خضر درمجاورت محله امير چقماق قرار گرفته واز جهات شمال به محله امير چقماق ، از جنوب به محله دروازه قصابها ،  ازشرق به محله پنبه كاران واز غرب به خيابان امام خميني محدود ميشود . محله مذكور در ضلع شرقي خيابان امام خميني ، حد فاصل ميدانهاي امير چقماق و شهيد بهشتي قرار دارد.

 

محله باغ گندم

موقعيت :

محله باغ گندم از جهات شمال به محلات سرچم و شيخداد ، از جنوب به محله لرد كيوان ، از شرق به محله شاه ابو القاسم ، واز غرب به محله ابو المعالي محدود مي شود . وبخش عمده آن در ضلع غربي خيابان سيد گلسرخ قرار گرفته است .

محله جوي هرهر

موقعيت :

اين محله در مجاورت محله سرسنگ واقع شده و از جهات شمال به محله سرسنگ ، از جنوب به محله گازرگاه و خيابان مهدي ، از شرق به کوی سعدی و از غرب به محله قلعه كهنه محدود مي باشد .محله مذکوردر بخش شمالی خیابان مهدی واقع شده است .

محله بازارنو

موقعيت :

بازار نو محله اي كوچك در مجاورت محله وقت الساعت ميباشد كه از شمال به محله فهادان ، ازجهات جنوب ، شرق وغرب به محله وقت الساعت محدود ميشود .

محله امير چقماق

موقعيت:

محلة امیر چقماق از جمله محلات معروف و قدیمی یزد می باشد که ازسمت شمال به محله سرباز ، ازجنوب به محله خواجه خضر ، از شرق به محله نظر كرده ، واز غرب به خيابان امام خميني محدود ميشود .ودر ضلع جنوبي ميدان امير چقماق قرار گرفته است .

محله آبشور

موقعيت:

محله آبشور در شمال شرقي شهر يزد قرار گرفته واز جهات شمال به كوي طالقاني ، از جنوب به محلات يعقوبي و مال امير ، از غرب به خيابان امام خميني ، واز شرق به محله يعقوبي ومريم آباد محدود مي شود .

محله ابوالمعالي

موقعيت :  

اين محله از محلات قدیم شهر یزد میباشد که از شمال به محله شيخداد ، از جنوب به محله شاه طهماسب ، از شرق به محله باغ گندم واز غرب به محله باغ صندل محدود مي شود .ودر ضلع شمالي خيابان انقلاب قرار گرفته است .

محله وقت الساعت

موقعيت :

محله وقت الساعت در مجاورت مسجد جامع كبير واقع شده و از جهات شمال به محلات فهادان و بازار نو ، از جنوب به خيابان مسجد جامع ، از شرق به خيابان امام خميني ، واز غرب به محلات شاه ابوالقاسم و دروازه شاهی محدود ميشود .