محله گازرگاه

 موقعيت:

محله گازرگاه از محلات قديم شهر يزد ميباشد كه از جهات شمال به محلات جوي هرهر و پیر برج  ، جنوب به محلات سلسبيل وسرباز ، از شرق به بلوار شهید عاصی زاده ، واز غرب به محله پير برج وخیابان امام خمینی  محدود است  محله مذکور در مجاورت محله سلسبیل ودر بخش جنوبی خیابان مهدی واقع شده است ..

محله كوشكنو

موقعيت : 

 محله كوشكنو در مجاورت محلات سرچم و فهادان واقع شده واز جهات شمال به محله سيد گل سرخ ، از جنوب به محله شاه ابو القاسم ، از شرق به محله فهادان ، واز غرب به محله سرچم و خيابان سيد گل سرخ محدود مي باشد .

 

محله كوچه بيوك

موقعيت :

محله كوچه بيوك از محلات قديم شهر يزد مي باشد كه در مجاورت محله سر دوراه واقع شده و از جهات شمال به محله سيد صحرا ، از جنوب به محله سردوراه ، از شرق به محلات باغ گلشن و دولت آباد ، وازغرب به نواحی جدید ساز بلوار 17 شهریور محدود است .

محله كثنويه

موقعيت :  

محله كثنويه درشمال غربي شهريزد ودر مجاورت محلات محمود آباد و نصرآباد قرار گرفته است كه از جهات شمال به محله محمود آباد ، از جنوب به محله سید صحرا ، از غرب به محله محمود آباد واز شرق به محله نصرآباد  محدود مي شود

محله مذکور در گذشته از جمله آبادیهای مجاور شهر يزد بوده است كه با توسعه تدريجي شهر اكنون يكي از محلات شهريزد مي باشد .

محله قلعه كهنه

موقعيت :

اين محله از محلات بسيار قديمي يزد ميباشد كه از سمت شمال به محله مال امير ، از جنوب به محله پير برج و خيابان مهدی ، از غرب به محله وقت الساعت ، واز شرق به محلات سرسنگ و جوي هرهر محدود ميشود . بيشترين قسمت برج وباروي قديم شهريزد در اين محله قرار دارد.

محله فهادان

موقعيت:

 محله فهادان قدیمی ترین محله شهریزد می باشد که درمجاورت محلات بازارنو، شاه ابوالقاسم ، و کوشکنو قراردارد و ازجانب شمال به بخش شمالی خيابان فهادان ، از جنوب به محلات بازارنو و وقت الساعت ، از غرب به محلات شاه ابوالقاسم و كوشكنو و از شرق به خيابان امام خميني محدود ميشود.

محله شيخداد

موقعيت : 

محله شيخداد در شمال غربي شهر يزد واقع شده واز جهات شمال به محله جنت آباد ، از جنوب به  محله ابوالمعالي ، از غرب به محله نصر آباد ، واز شرق به محلات باغ گندم و سرچم محدود ميشود .

محله شاه طهماسب

موقعيت :

شاه طهماسب محله اي قديمي در شهر يزد ميباشد كه از جهات  شمال به محله ابوالمعالي ، از جنوب به محله مصلي ، از شرق به محله سر پلك و از غرب به محلات تخت استاد و ملتكيه محدود ميشود  وميدان شاه طهماسب ( بعثت ) در مركز اين محله قرار گرفته است .

محله سيدگلسرخ

موقعيت :

 محله سيد گل محله كوچك در شمال محله كوشكنو ميباشد .كه از شمال به محله رحيم آباد ، از جنوب به محله كوشكنو ، از غرب به محله جنت آباد و از شرق به محله فهادان محدود ميشود .