موسسات آموزشی خدمات گردشگری استان یزد

ردیف

نام موسسه

مدیرعامل

مسئول آموزش

آدرس

تلفن

۱

خدمات گردشگری رشد

حمید کاظمی فرد

حمید کاظمی فرد

محله فهادان- کوچه چهلم

۳۶۲۰۷۱۷۵

۲

پردیس گردشگری هفت اقلیم

مرتضی بذرافشان

مرتضی بذرافشان

صفائیه- ابتدای بلوار پروفسور حسابی

۳۸۲۱۵۸۹۳

۳

خدمات هتلداری افق راسپینای شرق

رضیه سعیدی راد

در حال تغییر مکان

۴

خدمات گردشگری کوشک نگارین یزد

علی اکبر تشکری بافقی

صفائیه- میدان فرهنگ

۳۸۲۱۹۱۷۱