نوشته‌ها

درخت چنار نصرآباد، میراث طبیعی 800 ساله

درختان کهنسال استان به عنوان « میراث جاودان پایداری در کویر» و یکی از مهمترین قابلیت های جذب گردشگران طبیعی و ترویج صنعت اکوتوریسم محسوب می شوند.