نوشته‌ها

یخچال‌ها، هنرِمعماری کویر

در استان یزد آثار و بناهای بسیاری وجود دارد که نظر پژوهشگران به آنان معطوف می‌شود. نظیر (مساجد، مدارس، آب‌انبارها، و حسینیه‌ها) ولی بناهای یخچال‌های قدیمی، غریب‌ترین عناصری معماری هستند که با ایجاد یخچال‌های برقی تقریباً به بوته فراموشی سپرده‌ شده‌اند.