نوشته‌ها

با حضور یونس شکرخواه

کارگاه حلقه‌های مفقوده در زنجیره آگاهی عمومی و اشتیاق برای حفظ میراث‌فرهنگی برگزار شد

با حضور یونس شکرخواه کارگاه حلقه‌های مفقوده در زنجیره آگاهی عمومی و اشتیاق برای حفظ میراث‌فرهنگی برگزار شد.