نوشته‌ها

پایاب‌های یزد، عناصر معماری وابسته به قنات

برای معرفی یزد همیشه کلام را با عطش کویر می‌آمیزند و از دریچه رؤیایی سراب به سراغ داغ‌های تشنگی‌اش می‌روند و اینکه سرزمینی است خشک و همدرد و هم ناله با بیابان و طوفان و پریشانی که شوره‌زارانش زلال چشمه‌های خروشان را می‌طلبند و موج ریگ‌های روانش طراوت دل انگیز دریا را.

سیدرکن الدین سازنده قنات وقف آباد یزد

سیدرکن الدین یکی از سادات عریضی یزد است که درقرن هشتم هجری قمری در یزد زندگی می کرد و دوستدار علم و فرهنگ بود و سمت قاضی القضات و نقابت سادات یزد، نائین و اصفهان را برعهده داشت. وی مشهورترین چهره علمی و مرجع حل وعقد بسیاری از مسایل مردم بود و با« خواجه رشید الدین فضل الله همدانی» ـ وزیر دربار ایلخانی ـ حشر و نشر داشت که این رفاقت منجر به ازدواج پسرش سید شمس الدین با دختر رشیدالدین فضل الله گردید و حمایت مادی و معنوی دربار ایلخانی را درپی داشت.

یخچال‌ها، هنرِمعماری کویر

در استان یزد آثار و بناهای بسیاری وجود دارد که نظر پژوهشگران به آنان معطوف می‌شود. نظیر (مساجد، مدارس، آب‌انبارها، و حسینیه‌ها) ولی بناهای یخچال‌های قدیمی، غریب‌ترین عناصری معماری هستند که با ایجاد یخچال‌های برقی تقریباً به بوته فراموشی سپرده‌ شده‌اند.