نوشته‌ها

تائید طرح پیشنهادی یزد، شهر نمونه گردشگری اسلامی‌ایرانی

طرح پیشنهادی یزد، شهر نمونه گردشگری اسلامی‌ایرانی بررسی و مورد تائید قرار گرفت.