نوشته‌ها

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی عنوان کرد

هویت‌بخشی و حفظ آثار تاریخی با بیان پیشینه و روایات موجود در رابطه با میراث‌فرهنگی

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بابیان اینکه در گردشگری باید واژه‌ها، تاریخ و اصالت‌ها را به قصه تبدیل کرده و به مردم آموزش دهیم تا مردم بیشتر قدردان این داشته‌ها و سرمایه‌های ارزشمند باشند، گفت: بیان پیشینه و روایات موجود در رابطه با میراث فرهنگی باعث هویت‌بخشی به آثار تاریخی و در نهایت حفظ آن می‌شود.