نوشته‌ها

بررسی مشکلات انجمن صنفی دفاتر مسافرتی در هفته گردشگری

همزمان با هفته گردشگری در جلسه ای مشکلات انجمن صنفی دفاتر مطرح و بررسی شد.