نوشته‌ها

اجرای سیاست خنثی در تبلیغ گردشگری نوروز

استاندارد یزد گفت: «تا مشخص شدن وضعیت کرونا تا ده روز آینده سیاست خنثی در تبلیغ گردشگری نوروز دنبال شود.»