خدمات کلی قابل ارائه از طرف اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همراه شناسه خدمات :

عنوان خدمت و شناسه :
صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری(۱۳۰۷۱۳۶۳۰۰۰)
صدور مجوز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب)(۱۳۰۱۱۳۶۴۰۰۰)
درخواست تغییر مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری ۱۳۰۱۱۳۶۴۱۰۰
درخواست تغییر تبدیل وضعیت دفتر از حقیقی به حقوقی ۱۳۰۱۱۳۶۴۱۰۱
درخواست تغییر مدیر عامل شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ۱۳۰۱۱۳۶۴۱۰۲
درخواست تغییر مکان شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ۱۳۰۱۱۳۶۴۱۰۳
درخواست ایجاد شعبه بند (ب) شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری۱۳۰۱۱۳۶۴۱۰۴
درخواست ثبت تور دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری۱۳۰۷۱۳۶۴۱۰۵
تمدید فعالیت دفتر/ شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ۱۳۰۱۱۳۶۴۱۰۶
 درخواست تغییر نام شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری۱۳۰۱۱۳۶۴۱۰۷
درخواست تغییر نام دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری۱۳۰۱۱۳۶۴۱۰۸
درخواست تغییر مکان دفتر مسافرتی و گردشگری ۱۳۰۱۱۳۶۴۱۰۹
خود اظهاری دفتر/ شرکت خدمات مسافرتی گردشگری۱۳۰۱۱۳۶۴۱۱۰
اعتبار بخشی تورهای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری) (۱۳۰۷۱۳۶۵۰۰۰)
صدور مجوز فعالیت سامانه رزرواسیون آن لاین واحد اقامتی   ۱۳۰۷۱۳۶۵۱۰۰
بررسی فنی سامانه رزرواسیون آن لاین واحد اقامتی  ۱۳۰۷۱۳۶۵۱۰۱
صدور مجوز فعالیت سامانه رزرواسیون آن لاین تور۱۳۰۷۱۳۶۵۱۰۲
بررسی فنی سامانه رزرواسیون آن لاین تورها۱۳۰۷۱۳۶۵۱۰۳
رسیدگی به شکایت متقاضی در سامانه نظارت بر رزرواسیون  ۱۳۰۷۱۳۶۵۱۰۴
ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن(۱۷۰۲۱۳۶۶۰۰۰)
ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی۱۷۰۲۱۳۶۶۱۰۰
تعیین حریم آثار تاریخی طبیعی۱۷۰۲۱۳۶۶۱۰۱
ثبت آثار غیر منقول در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن(۱۷۰۲۱۳۶۷۰۰۰)
ثبت آثار غیر منقول تاریخی – فرهنگی در فهرست آثار ملی۱۷۰۲۱۳۶۷۱۰۰
تعیین حریم آثار تاریخی غیر منقول۱۷۰۲۱۳۶۷۱۰۱
ثبت آثار منقول تاریخی- فرهنگی در فهرست آثار ملی(۱۷۰۲۱۳۶۸۰۰۰)
ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی(۱۷۰۲۱۳۶۹۰۰۰)
صدور و فروش بلیط اماکن فرهنگی – تاریخی(۱۳۰۷۱۳۷۰۰۰۰)
صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران اشیاء مجاز در سیستم میراث فرهنگی(۱۷۰۶۱۳۷۱۰۰۰)
فروش، نقل و انتقال امانی، ورود و هدیه اشیاء تاریخی فرهنگی مجاز به سازمان(۱۷۰۲۱۳۷۲۰۰۰)
ورود اشیا حاصل از کشف اتفاقی به سازمان۱۷۰۲۱۳۷۲۱۰۰
ورود اشیاء حاصل از پژوهش های باستان شناسی به سازمان۱۷۰۲۱۳۷۲۱۰۱
استرداد خارجی  اشیاء تاریخی فرهنگی اعلام شده از طریق مراجع قانونی۱۷۰۲۱۳۷۲۱۰۲
هدیه اشیاء تاریخی فرهنگی به سازمان۱۷۰۲۱۳۷۲۱۰۳
بررسی اشیاء توقیفی۱۷۰۲۱۳۷۲۱۰۴
نقل وانتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت نمایشگاه های داخلی (درون سازمان)۱۷۰۲۱۳۷۲۱۰۵
نقل وانتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت نمایشگاه های خارجی۱۰۰۱۱۳۷۲۱۰۶
نقل وانتقال قطعی اشیاء تاریخی فرهنگی۱۷۰۲۱۳۷۲۱۰۷
نقل وانتقال امانی نمونه های مطالعاتی جهت انجام پژوهش۱۷۰۵۱۳۷۲۱۰۸
نقل وانتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت غنی سازی موزه ها۱۷۰۲۱۳۷۲۱۰۹
نقل وانتقال امانی  اشیاء تاریخی فرهنگی (کمتر از یک روز) جهت انجام مطالعات۱۷۰۵۱۳۷۲۱۱۰
نقل وانتقال قطعی نمونه های آزمایشگاهی به خارج از کشور  ۱۷۰۵۱۳۷۲۱۱۱
تبدیل وضعیت اموال منقول تاریخی فرهنگی از جایگاه موزه ای به غیر موزه ای۱۷۰۲۱۳۷۲۱۱۲
نقل وانتقال امانی  اشیاء تاریخی فرهنگی به خارج از کشور جهت انجام مطالعات یا مرمت۱۷۰۵۱۳۷۲۱۱۳
نقل وانتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت انجام مرمت ۱۷۰۲۱۳۷۲۱۱۴
پی گیری اشیاء سرقتی۱۷۰۲۱۳۷۲۱۱۵
 فروش اشیاء تاریخی فرهنگی مجاز به سازمان۱۷۰۲۱۳۷۲۱۱۶
اموال تملیکی  ۱۷۰۲۱۳۷۲۱۱۷
بررسی حوادث رخ داده برای اشیاء تاریخی فرهنگی۱۷۰۲۱۳۷۲۱۱۸
رسیدگی به کسری اشیاء تاریخی فرهنگی۱۷۰۲۱۳۷۲۱۱۹
امحاء اشیاء تقلبی۱۷۰۲۱۳۷۲۱۲۰
توسعه بازار صنایع دستی و برگزاری نمایشگاهها و بازارچه های صنایع دستی(۱۳۰۴۱۳۷۳۰۰۰)
ارایه تسهیلات به سرمایه گذارها در حوزه صنایع دستی۱۳۰۴۱۳۷۳۱۰۰
تهیه گزارش تحلیلی بازارچه های نوروزی و تابستانی ۱۳۰۴۱۳۷۳۱۰۱
تهیه گزارشات آمار و مشخصات صادر کنندگان صنایع دستی۱۳۰۴۱۳۷۳۱۰۲
جمع آور ی آمار و مشخصات فروشگاه ها ۱۳۰۴۱۳۷۳۱۰۳
برگزاری نمایشگاه۱۷۰۲۱۳۷۳۱۰۴
صدور پروانه تولیدکارگاهی(۱۳۰۴۱۳۷۴۰۰۰)
صدور پروانه تولیدکارگاهی۱۳۰۴۱۳۷۴۱۰۰
تمدید پروانه تولیدکارگاهی۱۳۰۴۱۳۷۴۱۰۱
صدور مجوز تاسیس کارگاه صنایع دستی(۱۳۰۱۱۳۷۵۰۰۰)
صدور جواز تاسیس کارگاهی (اعلامیه تاسیس)۱۳۰۱۱۳۷۵۱۰۰
تمدید اعلامیه تاسیس۱۳۰۱۱۳۷۵۱۰۱
صدور مجوز فعالیت هنرمندان و صنعتگران انفرادی(۱۳۰۴۱۳۷۶۰۰۰)
صدور مجوز فعالیت هنرمندان و صنعتگران انفرادی۱۳۰۴۱۳۷۶۱۰۰
تمدید پروانه تولید انفرادی۱۳۰۱۱۳۷۶۱۰۱
اعطای تسهیلات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به متقاضیان(۱۳۰۷۱۳۷۷۰۰۰)
اعتبارات و تملک دارایی های سرمایه گذاری۱۳۰۷۱۳۷۷۱۰۰
نظارت بر پیشرفت فیزیکی تاسیسات گردشگری۱۳۰۷۱۳۷۷۱۰۱
نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی۱۳۰۷۱۳۷۷۱۰۲
درخواست و صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح و یا  تکمیل تاسیسات گردشگری(۱۳۰۷۱۳۷۸۰۰۰)
صدور موافقت اولیه ایجاد، اصلاح و یا  تکمیل تاسیسات گردشگری۱۳۰۷۱۳۷۸۱۰۰
صدور موافقت اصولی ایجاد، اصلاح و یا  تکمیل تاسیسات گردشگری ۱۳۰۷۱۳۷۸۱۰۱
صدور مجوز ایجاد، اصلاح و یا  تکمیل تاسیسات گردشگری۱۳۰۷۱۳۷۸۱۰۲
اعتبار بخشی تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری(۱۷۰۲۱۳۷۹۰۰۰)
ارزیابی تشکل های مردم نهاد۱۷۰۲۱۳۷۹۱۰۰
ثبت، تمدید تطبیق و رفع ابطال مجوزهای تشکل های مردم نهاد۱۷۰۲۱۳۷۹۱۰۱
صدور موافقتنامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری(۱۳۰۷۱۳۸۰۰۰۰)
صدور موافقتنامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری۱۳۰۷۱۳۸۰۱۰۰
بازبینی مجدد مدارک۱۳۰۷۱۳۸۰۱۰۱
ساماندهی مناطق نمونه گردشگری۱۳۰۷۱۳۸۰۱۰۲