معاونت گردشگری:

 • برنامه ریزی، هماهنگی و تقسیم کار بین کارکنان و راهنمایی و آموزش آنها
 • تبیین و تصریح موازین، مقررات و اصول ناظر بر انجام فعالیت های گردشگری در سطح استان برای کارکنان تحت سرپرستی براساس موازین و مقررات تعیین شده
 • برنامه ریزی و تعیین مکانیسم های اجرایی برای گردآوری آمار و اطلاعات و سایر شاخص های ضروری گردشگران داخلی و خارجی و …
 • بررسی پتانسیل و ظرفیت های گردشگری استان و راه های بسط و توسعه آنها و ارائه نظرات، پیشنهادات و طرح های لازم به حوزه ستادی سازمان و سایر واحدهای ذیربط
 • برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای نظارت مستمر بر نحوه فعالیت و مدیریت مجامع و مراکز گردشگری، جاذبه های توریستی و سایر اماکن و تأسیسات ذی ربط در قالب مقررات مربوط
 • برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای نظارت مستمر بر نحوه فعالیت اماکن اقامتی، هتل ها، مهمانسراها، دفاتر خدمات مسافرتی و چگونگی رعایت استانداردها توسط آنان براساس دستورالعمل ها و مقررات مربوط
 • بررسی نظرات و پیشنهادات گردشگران به صورت ادواری و انجام اقدامات اصلاحی لازم برای رفع کاستی ها و ارتقای سطح خدمات
 • ارائه و اجرای راهکارهای لازم برای جلب همکاری تشکل های غیردولتی در حفظ و توسعه فعالیت های زیربنایی گردشگری در سطح استان با همکاری سایر معاونت ها
 • راهنمایی، هدایت و حمایت متقاضیان برای ایجاد و توسعه فعالیت های گردشگری در سطح استان
 • ارائه طریق برای اختصاص تسهیلات و خدمات لازم به گردشگران در سطح استان
 • ارزشیابی فعالیت ها، طرح ها و برنامه های گردشگری استان به صورت ادواری
 • ارزشیابی عملکرد کارکنان و هدایت آنها
 • ارائه گزارش های تخصصی از وضعیت و شرایط، امکانات و نیازهای گردشگری در سطح استان و تسهیلات گردشگری، همچنین آمارهای کمی و کیفی گردشگران