اطلاعات مراکز آموزشی صنایع دستی استان یزد

ردیفشهرستاننام مرکزرشته های در حال آموزشآدرسسرپرست مرکزشماره تماس
۱یزدمرکز آموزش شماره ۱ یزدرودوزیهای الحاقی، منبت چوب، معرق، مشبک، پیکر تراشی، طلاسازی، سفالگری، نقاشی روی چرم، پته دوزی، قلمزنی روی مس، چرم دوزی، مینای مس، مینای سفال، تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، چاپ باتیکیزد. چهارراه مهدیه. بلوار منتظر قائم. کوچه نقیب زادهمریم منتظری۳۶۲۲۰۰۱۸
مرکز آموزش شماه ۲ یزدتخصصی گروه سفال و سرامیکیزد. امیرچخماق. خانه حسینیخانم طاهر۳۶۲۶۲۱۱۹
۲ابرکوهمرکز آموزشسفره نمدی، چنته بافی، نمد مالی، عروسک های محلیمابرکوه. حله درب قلعه جنب تکیه. خانه تاریخی قیومیحامد اکرمی۰۹۱۳۲۵۰۹۲۴۶
۳اردکانمرکز آموزش شماره ۱مشبک چوب منبت چوب، تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، مینا کاریاردکان، خ حائری، جنب اداره میراث فرهنگیخانم خوش جهان۰۹۹۰۰۳۷۰۲۵۰
مرکز آموزش شماره ۲تخصصی کاربافیاردکان. خ حائری. کنار آب انبار آخوندعلی حاجی حسینی۰۹۱۳۳۵۷۴۱۹۴
مرکز آموزش شماره ۳تخصصی کاربافیاردکان. خ صدرآباد. ک ۹۴. کارگاه ماکوخانم نامداری۰۹۱۲۹۷۴۷۰۳۳
مرکز آموزش شماره ۴تخصصی زیلو بافیاردکان. بافت تاریخی. موزه فرشحامد حسانی۰۹۱۳۵۴۵۹۰۴۶
۴اشکذرمرکز آموزشرودوزیهای الحاقی، معرق چوباشکذر، جنب اداره میراث فرهنگیخانم فرامرزی۳۳۲۷۲۶۷۷
۵بافقمرکز آموزشحصیربافی، مشبک چوب، منبت چوب، پته دوزی، مینا کاری، قلمزنی روی مسمیدان خان. جنب اداره میراث فرهنگیاعظم جعفری۳۲۴۲۹۵۹۹
۶بهابادمرکز آموزش ۱کاربافی، گلیم بافی، گیوه چینی، نخ ریسی، رودوزیهای الحاقی، پته دوزیبهاباد. خیابان صالحیآقای امینی۳۲۴۷۰۳۰۶
مرکز آموزش روستای آسفیجکاربافی، گلیم بافی، گیوه چینی، نخ ریسی، رودوزیهای الحاقی، پته دوزیبهاباد. روستای آسفیجمحمد تیموری۰۹۱۳۲۵۷۷۶۲۷
مرکز آموزش روستای همیجانکاربافی، گلیم بافی، گیوه چینی، نخ ریسی، رودوزیهای الحاقی، پته دوزیبهاباد. روستای همیجان. مرکز بهداشت قدیمآقای خواجه۰۹۱۳۸۵۷۱۶۵۷
۷تفتمرکز آموزشرودوزیهای الحاقی، گلیم بافی، چرم دوزیتفت. اداره میراث فرهنگی۳۲۶۲۳۸۰۰
۸خاتممرکز آموزش شماره ۱گلیم بافی، رودوزیهای الحاقی، کیف دوزی چرمخاتم. خ ارساد. روبه روی حسینه صاحب الزمان. منزل تاریخی دکتر صالحیلیلا نوروزی۰۹۱۳۳۷۳۹۲۹۶
مرکز آموزش شماره ۲تخصصی گلیم بافیروستای چنار ناز. خانه عالمخانم پورباقریان۰۹۱۳۲۵۷۷۰۶۵
مرکز آموزش شماره ۳تخصصی گلیم بافیروستای کرخنگون. حسینه مرکزیخانم تیموری۰۹۱۳۳۷۳۹۰۹۷
مرکز آموزش شماره ۴تخصصی گلیم بافیروستای حسن آباد خوانسا. حسینه خوانسارخانم اسماعیل زاده۰۹۱۰۳۳۳۸۵۸۰
۹مهریزمرکز آموزش شماره ۱سفالگری، منسوجات سنتی، رودوزیهای الحاقی، قلمزنی، تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، سنگ تراشی، منبت، مسبک، معرق چوب، گیوه چینی، سبدبافیمهریز. مهرپادین. جنب امامزاده سید غیاث الدین. پارک مهرعلیرضا دهقان۰۹۱۰۳۰۹۴۶۳۶
مرکز آموزش شماره ۲تخصصی گیوه چینیمهریز. بغداد آباد. محله پایین. مدرسه امام حسن مجتبیعصمت کوه کن۰۹۱۳۲۵۶۶۸۴۷
مرکز آموزش شماره ۳تخصصی گیوه چینیمهریز. خورمیز. مرکز سالمندان خانم زارعاعظم زارع خورمیزی۰۹۱۳۹۵۲۲۲۶۳
۱۰میبدمرکز آموزش شماره ۱تخصصی زیلو بافیمیبد. مهرآباد. مقابل دانشگاه آزادمحمد علی غنی پور۰۹۱۳۱۵۲۳۵۷۷
مرکز آموزش شماره ۲کاربافی، زیلو بافیمیبد. میدان شهرداری. خ قاضی میرحسین. ک شهید رحیم دلخانم شریف زاده۰۹۱۳۴۵۵۶۳۹۹
مرکز آموزش شماره ۳سفال و سرامیک. نقاشی زیر لعابی. نقاشی روی لعابیبلوار روضه رضوان. مجتمع سرامیک سازی. کارگاه شماره ۶جمال آقایی۰۹۱۳۲۵۰۳۶۰۸
مرکز آموزش شماره ۴رودوزیهای الحاقی، سفالگری. نقاشی رو لعابی. نقاشی زیر لعابی. گیوه چینیمیبده. روستای بیدهمنصور کارگر۰۹۱۳۲۵۶۷۵۱۳
مرکز آموزش شماره ۵تخصصی زیلو بافیمیبد. خ سلمان فارسی فیروزآباد. ک پارسا ۲۱آقای محسن زاده۳۲۳۲۶۳۲۳