فراخوان مناقصه

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی – روش فشرده ( نوبت اول)

 

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد در نظر دارد بر اساس ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به انتخاب پیمانکار بر اساس اطلاعات زیر جهت پروژه مرمت و احیاء ، ایجاد سیستم حفاظتی و ساخت مخزن امن موزه بزرگ یزد اقدام نماید. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکورو دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار فراخوان مناقصه در سامانه ۱/۲/۱۴۰۱ می باشد.

۱- موضوع: مرمت و احیاء ، ایجاد سیستم حفاظتی و ساخت مخزن امن موزه بزرگ یزد

۲- نوع مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)

۳- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( سامانه ستاد) ۲۰۰۱۰۰۳۳۴۴۰۰۰۰۰۱ است کلیه مراحل مناقصه از دریافت ، تحویل اسناد (اسناد ارزیابی کیفی، اسناد مناقصه پاکتهای الف، ب،ج) و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می شود..

۴- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد به آدرس یزد خیابان امام خمینی خیابان شهید ابراهیمی تلفن ۰۳۵۳۶۲۱۰۰۰۷

۵- مدت پیمان: دو ماه

۶- مبلغ برآورد پیمان : ۱۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (یکصد و هفتاد و یک میلیارد ریال)

۷- تضمین فرآیند ارجاع کار: ۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال(هفت میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال)

۸- مجوز فعالیت: حداقل رتبه های مورد نیاز ارائه گواهی صلاحیت پیمانکاری در رشته ۳ ابنیه، ۵ مرمت و ۴ تاسیسات می باشد.

۹- دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد از روز پنج شنبه ۱۴۰۱/۲/۱ ازساعت ۹ تا روز پنج شنبه ۱۴۰۱/۲/۸ ساعت ۱۲۰۰ می باشد.

۱۰- زمان تحویل پاکت الف (ضمانت نامه) و پاکت ج (پیشنهاد قیمت) به دبیر خانه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد و همچنین ثبت و بارگزاری کامل اسناد در سامانه ستاد تا ساعت ۱۳ روز پنج شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۲ می باشد.

۱۱- زمان بازگشایی پاکتهای الف، ب، و ج روز شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۴ ساعت ۹ صبح در محل سالن کنفراس اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی می باشد

۱۲- سایر موارد و مشخصات در اسناد مناقصه و در سامانه ستاد مندرج می باشد.