مزار زرندیون

بقعه زرنديان بقعه‌اي است قديمي واقع در حوالي مرياباد مردم آن را مزار امازاده سيد نصرا... مي‌دانند. در آتشكده يزدان تأليف عبدالحسين آيتي نام آن سيد ناصرالدين از اقارب امامزاده جعفر (مدفون در شهر يزد) ذكر شده است و گويند عده‌اي از سادات عريضي در آنجا مدفونند.