گزارش اوليه بررسي سفالينه هاي بدست آمده از گذر يوز داران

 با مطالعه آنچه كه در مورد شهر يزد و آثار آن در متون نگارش شده است و آنچه در حال حاضر موقعيت آثار نشان مي دهد نمي توان در مورد ادوار تاريخي شهر يزد به اتفاق نظر قطعي دست پيدا كرد و با توجه به پراكندگي آثار و تاريخگذاري آنها اين سئوال همچنان مطرح خواهد ماند كه يزد كي و چگونه گسترش يافته است  .

نگاهي كوتاه در گزارش گمانه زني فصل اول شهر يزد

بافت تاريخي شهر يزد نزديك به  250 هكتار و با بيش از  300 اثر شناخته شده كه بخش اعظمي از آنها در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده مجموعه اي از آثار قرن پنجم تا دوره معاصر را در خود جاي داده است .