شناسايي علمي رنگدانه هاي چهار بقعه از بقاع ايلخاني شهر يزد

 مقدمه : در اين تحقيق با معرفي كلي بقعه سيد شمس الدين و تزئينات ارزشمند آن ، رنگهاي مورد استفاده در آن را بر شمرده و با استفاده از تكنيك هاي علمي قابل دسترس و موجود به شناسايي رنگدانه هاي مذكور پرداخته شده است .