گزارش مركز تحقيقات موريانه و ساير عوامل زنده خسارتزا به بناهاي تاريخي شهر يزد

اين مركز در اوايل سال 1383 در پايگاه پژوهشي ميراث فرهنگي شهر تاريخي يزد تاسيس گرديده است. با توجه به ميزان گستردگي خسارت موريانه ها در اكثر بناهاي تاريخي شهر يزد، اين مركز در ابتداي فعاليت خود كنترل موريانه ها را در بناي تاريخي بقعه ي سيد شمس الدين (معروف به مدرسه شمسيه) شروع نمود. در اين راستا 3 گونه موريانه با نام هاي علمي Anacanthotermes vagans، Microcerotermes sp. و Amitermes vilis شناسايي شدند. اين موريانه ها متعلق به گروه موريانه هاي زيرزميني يا Subterranean termites مي باشند.