»» ساختمان مرکزی: یزد ، خیابان امام خمینی (ره )، خیابان شهید ابراهیمی ، روبروی فرمانداری

 تلفن  :   ۳۶۲۱۰۰۰۶-۰۳۵ 

دورنگار :     ۳۶۲۵۰۰۰۳- ۳۶۲۱۲۴۰۵

دفتر مدیرکل : ۳۶۲۱۱۴۰۳
دفتر معاونت توسعه مدیریت : ۳۶۲۰۳۱۵۰
دفتر معاونت میراث فرهنگی : ۳۶۲۰۶۶۸۳
دفتر معاونت سرمایه گذاری : ۳۶۲۱۹۶۹۷
دفتر معاونت گردشگری : ۳۶۲۱۱۱۴۴
دفتر معاونت صنایع دستی : ۳۶۲۰۳۷۷۱
روابط عمومی : ۳۶۲۱۱۹۲۶

»» ملاقات عمومی با مدیر کل  : روزهای یکشنبه