آمار مزایده اداره کل میراث فرهنگی یزد 

سال ۱۴۰۲

سال ۱۴۰۱