فهرست مجوزهای اعطایی توسط دستگاه

تعداد مجوز صادره سرمایه گذاری(موافقت اصولی) ۱۴۰۲

تعداد مجوز صادره سرمایه گذاری(مجوز ایجاد) ۱۴۰۲

تعداد مجوزهای صادره معاونت گردشگری درسال ۱۴۰۲

مجوزهای صنایع دستی در سال ۱۴۰۲

مجوزهای صنایع دستی در سال ۱۴۰۱