مجوزهای صنایع دستی در سال ۱۴۰۱

 

 

هدف کمی/ عنوان شاخص

واحد متعارف

سه ماهه اول ۱۴۰۱

سه ماهه دوم ۱۴۰۱

شش ماهه اول ۱۴۰۱

سه ماهه سوم ۱۴۰۱

نه ماهه اول

سه ماهه چهارم

یکساله (۱۴۰۱)

سال ۱۴۰۰

صادرات صنایع دستی (*)

هزار دلار

 

 

 

 

 

 

 

 

تن

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایشگاه های داخلی (**)

ویترین

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایشگاه های داخلی (***)

نمایشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

بازارچه های موقت

بازارچه

 

 

 

 

 

 

 

 

حضور و مشارکت در نمایشگاه و هفته های فرهنگی خارج از
کشور

نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

حضور و مشارکت د ر نمایشگاه های سایر استان ه ****ا

نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد فروشگاه صنایع دستی

تعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد بازارچه صنایع دستی

تعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش رشته های صنایع دستی

نفر

۱۱۹۰

۳۲۰

۱۵۱۰

۵۵۲

۲۰۶۲

 

 

 

آموزش شاغلین صنایع دستی**

نفر

۲۵۸

۱۱۳

۳۷۱

۱۱۵

۴۸۶

 

 

 

ثبت میراث ناملموس (معنوی)

پرونده

۰

۰

۰

۰

 

 

 

 

دریافت نشان ملی گواهی کیفیت کالا

نشان

۰

۰

۰

۰

 

 

 

 

تعداد موزه صنایع دستی

تعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

صدور پروانه تولید انقرادی

فقره

۳۱

۱۰۵

۱۳۶

۹۲

۲۲۸

۱۲۴

۳۵۲

 

صدور جواز تأسیس

فقره

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

 

صدور کارت شناسایی

فقره

۴۷

۸۳

۱۳۰

۴۰

۱۷۰

۱۰۱

۲۷۱

 

صدور پروانه تولید
کارگاهی

فقره

۲

۱۰

۱۲

۱

۱۳

۸

۲۱

 

تعداد کل مجوزهای صادر شده بدون مشاغل خانگی

فقره

۸۰

۱۹۸

۲۷۸

۱۳۳

۴۱۱

۲۳۳

۶۴۴

 

صدور مجوز مشاغل خانگی پشتیبان

فقره

۰

۵

۶

۱

۷

۰

۷

 

صدور مجوز مشاغل خانگی مستقل

فقره

۱۹

۲۲۸

۲۴۷

۱۴

۲۶۱

۱

۲۶۲

 

تعدادکل مجوزهای صادرشده

فقره

۱۹

۲۳۲

۲۵۳

۱۵

۲۶۸

۱

۲۶۹

 

تعداد کارگاه های موجود صنایع دستی

تعداد

۸۰

۱۹۸

۲۷۸

۱۳۳

۴۱۱

۲۳۳

۶۴۴

 

تعداد کارگاه های
فعال صنایع دستی

تعداد

۹۲

۱۸۴

۲۷۶

۱۳۹

۴۱۵

۲۳۱

۶۶۴

 

تعداد هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی تحت پوشش

نفر

۱۰۸

۱۹۵

۳۰۳

۱۴۵

۴۴۸

۲۴۳

۶۹۱

 

تمدید پروانه تولید
انفرادی

فقره

۸۱

۱۰۶

۱۸۷

۸۸

۲۷۵

۱۲۸

۴۰۳

 

تمدید جواز تأسیس

فقره

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

 

تمدید پروانه تولید کارگاهی

فقره

۲

۰

۲

۴

۶

۱۳

۱۹

 

تمدید کارت
شناسایی

فقره

۱

۳

۴

۳

۷

۱۲

۱۹

 

تعدادکل مجوزهای تمدید شده

فقره

۸۴

۱۰۹

۱۹۳

۹۵

۲۸۸

۱۴۳

۴۴۱

 

تسهلات

تسهیلات تبصره  ۱۸معرفی
به بانک

نفر

۱۹۳

۱۳۴

۳۲۷

۰

۳۸۴

 

 

 

تسهیلات
تبصره ۱۸ پرداختی

نفر

۵۰

۱۰۸

۱۵۸

۵

۱۶۳

 

 

 

مبلغ پرداختی تسهیلات تبصره ۱۸

میلیون ریال

۷۰۰۰۰

۱۶۲۵۰۰

۲۳۰۰۰۰

۱۲۵۰۰

۲۴۲۵۰۰

 

 

 

مشاغل
خانگی مستقل(معرفی به بانک)

نفر

۱

۱۴۱

۱۴۲

۱۱

۱۵۳

۲

۱۵۵

 

مشاغل خانگی مستقل(پرداختی)

نفر

۶

۱۲

۱۸

۷۳

۹۱

۲۵

۱۱۶

 

مبلغ
پرداختی مشاغل خانگی مستقل

میلیون
ریال

۲۶۰۰

۱۰۳۰۰

۱۳۹۰۰

۶۹۰۰

۲۰۸۰۰

۱۴۸۰۰۰۰

۳۵۶۰۰

 

مشاغل خانگی پشتبیان (معرفی به بانک)

نفر

۰

۸

۸

۱

۹

۰

۹

 

مشال
خانگی پشتیبان (پرداختی)

نفر

۰

۸

۸

۱

۹

۰

۹

 

مبلغ پرداختی تسهیلات مشاغل خانگی پشتیبان

میلیون ریال

۲۶۰۰

۲۰۰۰

۴۶۰۰

۷۹۹۰

۱۲۵۹۰

۲۰۰۰۰

۳۲۵۹۰

 

ایجاد
فرصت شغلی جدید

پروانه
تولید انفرادی

نفر

۸۶

۱۲

۹۸

۶

۱۰۲

۰

۱۱۴

 

پروانه تولید کارگاهی

نفر

۳

۲

۵

۴

۹

۳

۱۲

 

کارت
شناسایی

نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

نفر