شرح وظایف معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع:

 • برنامه ریزی، هماهنگی و تقسیم کار بین کارکنان و راهنمایی و آموزش آنها
 • برنامه ریزی و اقدام لازم برای جذب منابع مالی در سطح استان و در قالب ضوابط و مقررات مربوط
 • ارائه طریق و راهنمایی برای شناسای منابع جدیدحمایتی و جذب سرمایه گذاری ها در جهت توسعه فعالیت های تخصصی سازمان متبوع در سطح استان
 • برنامه ریزی برای اجرا و تحقق طرح های توسعه در ارتباط با فعالیت های سازمان متبوع و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
 • ارائه طریق و هدایت فعالیت ها برای بهره گیری مناسب از تسهیلات بانکی و اعتباری استان براساس موازین تعیین شده
 • برنامه ریزی و اقدام لازم برای ایجاد توسعه فرصت های شغلی در ارتباط با فعالیت های تخصصی سازمان و در سطح استان
 • اتخاذ تدابیر لازم برای اشتغال، جذب منابع و کارآفرینی در سطح استان
 • هدایت فعالیت ها به منظور انجام اقدامات حمایتی و پشتیبانی در جهت ایجاد و توسعه مناطق نمونه گردشگری در سطح استان و در چارچوب سیاست ها و برنامه های سازمان متبوع
 • همکاری و هماهنگی و انجام اقدامات لازم برای ایجاد، توسعه و اداره تأسیسات زیربنایی گردشگری، مراکز و مجامع سیاحتی، خدماتی و مسافرتی در سطح استان
 • نظارت بر اجرای طرح های توسعه در سطح استان در قالب اختیارات محوله
 • ارزیابی عملکرد طرح ها و پروژه ها حسب برنامه ریزی های به عمل آمده
 • ارزشیابی اقتصادی سرمایه گذاری های به عمل آمده و ارائه گزارش های تخصصی و بهنگام
 • ارزشیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و هدایت آنها
 • نظارت مستمر بر حسن انجام کلیه فعالیت های حوزه معاونت

 

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۲/۱۷