مطالب توسط روابط عمومی

مزار باغ حاجبی

این باغ که درنزدیکی مصلی عتیق قرار داردکه  توسط حاجب عزالدین لنگر بن وردانروز (اتابکان یزد) با کوشکی در وسط آن ساخته شد . چون اتابک « یوسف شاه یسودر» در آن باغ کشته شد ،آن باغ کم کم از رونق افتاد. تا در زمان بنی مظفر (شاه حسین بن مظفر برادر شاه یحیی ) آن را آبادکرد بعد از اونیز دخترش ملکه کبری خواند سلطان آنرا در سال ۸۱۴ هجری وقف اموات نمود .

مزار نظامیه

مزاری متبرک است که به مقبره نظامیه مشهور می باشد و توسط سید نظام الدین پدر سید رکن الدین درمحله میرچخماق جنب دارالسلخ (دروازه قصابهای امروزی)ساخته شد « درسنه ثلث وثلین و سبعمائه [۷۳۳هجری] درکوچه  « دیگ بندان » طرح مدرسه عالی انداخته و درجنب مسجد به جهت مدفن خود مقبره بساخت و صفه و طنبی نیکو ساخته …»