مواریث فرهنگی ثبتی، شالوده توسعه آینده، گردشگری و اقتصاد مقاومتی (۲)