محل قرارگیری آگاهی های مناقصات و مزایده های جاری و با اعتبار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد  و دریافت فرمهای مزایده و مناقصه  :

»»

»»