نوشته‌ها

ساماندهی خدمات پارک های طبیعت گردی یزد

پارکهای طبیعت گردی (کمپ های کویری) یزد جهت مسافران نوروزی یزد، ساماندهی می شوند.