مطالب توسط روابط عمومی

مسجد فرط

موقعیت مکانی :

مسجد فرط در ضلع شمالی خیابان قیام ـ محله دارالشفاء و در مجاورت مجموعه بازارهای قدیمی یزد واقع است .