مطالب توسط روابط عمومی

محله گودال مصلی

موقعیت :

این محله معروف به محله مصلی نیز میباشد که از جهات شمال به محله شاه طهماسب وخیابان قیام ، از جنوب خیابان شهید رجایی ومحله هاشم خان ،از شرق به خیابان قیام و محله سرریگ ، و از غرب به بلوار امامزاده جعفر محدود میشود .

محله گلچینان

موقعیت : 

گلچینان محله ای کوچه در داخل محله هاشم خان میباشد که از جهات شمال به محله مصلی ، از جنوب به محله هاشم خان ، از شرق به محله گودال عباسی ، واز غرب به محله هاشم خان محدود می شود .

 

محله گازرگاه

 موقعیت:

محله گازرگاه از محلات قدیم شهر یزد میباشد که از جهات شمال به محلات جوی هرهر و پیر برج  ، جنوب به محلات سلسبیل وسرباز ، از شرق به بلوار شهید عاصی زاده ، واز غرب به محله پیر برج وخیابان امام خمینی  محدود است  محله مذکور در مجاورت محله سلسبیل ودر بخش جنوبی خیابان مهدی واقع شده است ..

محله کوشکنو

موقعیت : 

 محله کوشکنو در مجاورت محلات سرچم و فهادان واقع شده واز جهات شمال به محله سید گل سرخ ، از جنوب به محله شاه ابو القاسم ، از شرق به محله فهادان ، واز غرب به محله سرچم و خیابان سید گل سرخ محدود می باشد .

 

محله کوچه بیوک

موقعیت :

محله کوچه بیوک از محلات قدیم شهر یزد می باشد که در مجاورت محله سر دوراه واقع شده و از جهات شمال به محله سید صحرا ، از جنوب به محله سردوراه ، از شرق به محلات باغ گلشن و دولت آباد ، وازغرب به نواحی جدید ساز بلوار ۱۷ شهریور محدود است .

محله کثنویه

موقعیت :  

محله کثنویه درشمال غربی شهریزد ودر مجاورت محلات محمود آباد و نصرآباد قرار گرفته است که از جهات شمال به محله محمود آباد ، از جنوب به محله سید صحرا ، از غرب به محله محمود آباد واز شرق به محله نصرآباد  محدود می شود

محله مذکور در گذشته از جمله آبادیهای مجاور شهر یزد بوده است که با توسعه تدریجی شهر اکنون یکی از محلات شهریزد می باشد .

محله قلعه کهنه

موقعیت :

این محله از محلات بسیار قدیمی یزد میباشد که از سمت شمال به محله مال امیر ، از جنوب به محله پیر برج و خیابان مهدی ، از غرب به محله وقت الساعت ، واز شرق به محلات سرسنگ و جوی هرهر محدود میشود . بیشترین قسمت برج وباروی قدیم شهریزد در این محله قرار دارد.

محله فهادان

موقعیت:

 محله فهادان قدیمی ترین محله شهریزد می باشد که درمجاورت محلات بازارنو، شاه ابوالقاسم ، و کوشکنو قراردارد و ازجانب شمال به بخش شمالی خیابان فهادان ، از جنوب به محلات بازارنو و وقت الساعت ، از غرب به محلات شاه ابوالقاسم و کوشکنو و از شرق به خیابان امام خمینی محدود میشود.

محله شیخداد

موقعیت : 

محله شیخداد در شمال غربی شهر یزد واقع شده واز جهات شمال به محله جنت آباد ، از جنوب به  محله ابوالمعالی ، از غرب به محله نصر آباد ، واز شرق به محلات باغ گندم و سرچم محدود میشود .