مطالب توسط روابط عمومی

بقعه خضرشاه

موقعیت مکانی

 

خرابه های بقعه میرخضرشاه درمحلۀ چهارمنار ، کوچه مسجد چهارمنار ، جنب مسجد وحسینیه چهارمنارواقع شده است .

بقعه سیدصحرا

موقعیت مکانی

سید صحرا ازقبرستانهای مشهور یزد بوده است که جانب غربی آن برسرراه تهران نزدیک به نصرآباد درامیرآباد ، محله سید صحرا ، روبه روی پارک قدیر قرار دارد .