مشخصات روستاهای هدف گردشگری

 

 

ردیف استان شهرستان نام روستا فاصله روستا از نزدیکترین مکان : شهر فاصله روستا از نزدیکترین مکان : شهرستان فاصله روستا از نزدیکترین مکان : مرکز استان فاصله روستا از نزدیکترین مکان : کلانتری فاصله روستا از نزدیکترین مکان : مرکز بهداشتی نوع منطقه وضعیت امکانات اقامتی وضعیت امکانات پذیرایی
۱ یزد تفت اسلامیه ۵ ۵ ۳۰ ۵ ۵ ییلاق متوسط مناسب
۲ یزد تفت ده بالا ۳۰ ۳۰ ۵۰ ۲ ۱ ییلاق متوسط مناسب
۳ یزد تفت طزرجان ۳۵ ۳۵ ۵۵ ۵ ۲ ییلاق متوسط مناسب
۴ یزد تفت بنادکوک ۶۰ ۶۰ ۸۵ ۱ ۱ ییلاق متوسط متوسط
۵ یزد مهریز مدوار ۱۵ ۱۵ ۴۰ ۱۲ ۲ ییلاق متوسط متوسط
۶ یزد مهریز هرفته ۱۵ ۱۵ ۴۰ ۱۵ ۱۵ قشلاق نامناسب نامناسب
۷ یزد یزد فهرج ۲۳ ۲۳ ۲۵ ۲ ۲ قشلاق متوسط متوسط
۸ یزد اردکان خرانق ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۰ ۲ ۲ ییلاق مناسب مناسب
۹ یزد طبس اصفهک ۳۰ ۳۰ ۴۰۰ ۳۰ ۲ قشلاق متوسط متوسط
۱۰ یزد طبس خرو ۲۶ ۲۶ ۴۰۰ ۲۶ ۲ ییلاق مناسب متوسط
۱۱ یزد طبس نایبند ۲۳۰ ۲۳۰ ۶۰۰ ۲ ۱۰۰ قشلاق متوسط متوسط
۱۲ یزد صدوق حجت آباد وزیر ۵ ۵ ۲۰ ۵ ۵ قشلاق متوسط متوسط
۱۳ یزد میبد مهرآباد ۵ ۵ ۴۵ ۲ ۲ قشلاق متوسط متوسط
۱۴ یزد میبد حسن آباد ۲ ۲ ۵۲ ۲ ۱ قشلاق متوسط متوسط
۱۵ یزد میبد بفروئیه ۲ ۲ ۵۲ ۲ ۱ قشلاق متوسط متوسط
۱۶ یزد میبد بیده ۳ ۳ ۵۲ ۲ ۱ قشلاق متوسط متوسط
۱۷ یزد میبد مزرعه کلانتر ۱۱ ۱۱ ۳۹ ۱۰ ۷ قشلاق متوسط متوسط
۱۸ یزد صدوق بندر آباد ۱۱ ۱۱ ۳۶ ۵ ۲ قشلاق متوسط متوسط
۱۹ یزد صدوق شمسی ۱۳ ۱۳ ۲۷ ۳ ۳ قشلاق متوسط متوسط
۲۰ یزد مهریز سریزد ۶ ۶ ۳۶ ۶ ۶ قشلاق متوسط متوسط
۲۱ یزد تفت توران پشت ۶۰ ۶۰ ۸۰ ۱۵ ۱۵ ییلاق متوسط متوسط
۲۲ یزد میبد رکن اباد ۷ ۷ ۵۰ ۷ ۷ قشلاق متوسط متوسط
۲۳ یزد مهریز بنادک سادات ۳۶ ۳۶ ۷۰ ۳۶ ۰ ییلاق متوسط متوسط
۲۴ یزد مهریز منشاد ۳۰ ۳۰ ۷۰ ۳۰ ۰ ییلاق متوسط متوسط
۲۵ یزد اردکان زرجوع ۱۵ ۵۵ ۱۱۰ ۱۵ ۱۵ ییلاق متوسط متوسط
۲۶ یزد اردکان ساغند ۵۰ ۱۱۰ ۱۵۰ ۵ ۰ ییلاق متوسط متوسط
۲۷ یزد خاتم چنار ناز ۷۰ ۱۰۰ ۲۶۰ ۶۰ ۶۰ ییلاق متوسط متوسط
۲۸ یزد خاتم چاهک ۲۰ ۲۰ ۲۸۰ ۲۰ ۰ ییلاق متوسط متوسط
۲۹ یزد بافق اسفیج ۳۰ ۱۱۰ ۲۱۰ ۲ ۰ ییلاق متوسط متوسط
۳۰ یزد بافق باقر اباد ۷ ۷ ۱۲۰ ۷ ۲ قشلاق متوسط متوسط
۳۱ یزد بافق حسن اباد ۲۴ ۲۴ ۱۴۰ ۲۴ ۲۴ قشلاق متوسط متوسط
۳۲ یزد بافق قطرم ۵۴ ۵۴ ۱۶۰ ۵۴ ۵۴ قشلاق متوسط متوسط
۳۳ یزد طبس پیر حاجات ۱۲۰ ۱۲۰ ۵۰۰ ۳۰ ۰ ییلاق متوسط متوسط
۳۴ یزد طبس ازمیغان ۴۸ ۴۸ ۴۵۰ ۳۰ ۰ ییلاق متوسط متوسط
۳۵ یزد ابرکوه هارونی ۳۷ ۳۷ ۱۸۰ ۵ ۲ قشلاق متوسط متوسط
۳۶ یزد ابرکوه هک ۶ ۶ ۱۴۶ ۶ ۶ قشلاق متوسط متوسط
۳۷ یزد ابرکوه اسفند اباد ۱۲ ۱۲ ۱۵۲ ۱ ۰ قشلاق متوسط متوسط
۳۸ یزد ابرکوه شهر سب ۱۵ ۱۵ ۱۴۱۰ ۵ ۵ قشلاق متوسط متوسط
۳۹ یزد صدوق هفتهر ۲۸ ۹۵ ۱۱۵ ۲۸ ۰ ییلاق متوسط متوسط
۴۰ یزد خاتم کرخنگان ۶۰ ۶۰ ۲۹۰ ۶۰ ۴۵ ییلاق متوسط متوسط
۴۱ یزد خاتم خوانسار ۳۷ ۳۷ ۲۷۷ ۳۷ ۲ ییلاق متوسط متوسط
۴۲ یزد بافق باجگان ۵ ۵ ۱۰۵ ۵ ۰ ییلاق متوسط متوسط
۴۳ یزد طبس سرند ۶۰ ۸۰ ۴۴۱ ۳۲ ۰ ییلاق متوسط متوسط
۴۴ یزد طبس ملوند ۵۴ ۷۷ ۴۴۷ ۱۲ ۱۲ ییلاق متوسط متوسط
۴۵ یزد یزد خویدک ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۷ ۰ قشلاق متوسط متوسط
۴۶ یزد بافق بنستان ۱۸ ۱۰۰ ۲۱۰ ۲۰ ۰ ییلاق متوسط متوسط
۴۷ یزد بافق شادکام ۱۰ ۴۸ ۱۵۸ ۴۸ ۰ ییلاق متوسط متوسط
۴۸ یزد ابرکوه فراغه ۲۵ ۲۵ ۱۶۵ ۰ ۰ ییلاق متوسط متوسط
۴۹ یزد ابرکوه بداف ۵ ۵ ۱۶۰ ۷ ۰ قشلاق متوسط متوسط
۵۰ یزد تفت چم و مبارکه ۵ ۵ ۲۵ ۵ ۰ ییلاق متوسط متوسط

تمامی حقوق سایت متعلق به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد بوده و هرگونه استفاده از مطالب سایت با ذكر نام و لینك به این سایت مجاز می‌باشد | مدیرسایت : روابط عمومی